Kể từ buổi bình minh của nhân loại, lò nướng pizza bằng củi truyền thống làm bằng gạch đã được sử dụng. Đặc biệt là lò...